BENEFICIARIS:

• Persones físiques o jurídiques titulars de terrenys forestals privats i les seves
associacions.

TERMINIS:
a. Presentació de sol·licituds: FINS EL 22 DE JULIOL DE 2024, inclòs
b. Certificacions parcials no definitives: fins al 31 de maig de 2025, inclòs
c. Finalització dels treballs: fins al 30 de setembre de 2025, inclòs
d. Justificació: fins al 15 d’octubre inclòs

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:
Millora de la xarxa viària forestal
1. Construcció de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible.
2. Arranjament substancial de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible.
3. Actuacions puntuals i construccions d’obra civil i/o de bioenginyeria a la xarxa
viària forestal.
4. Tancament de l’accés motoritzat del camí, quan estigui justificat per motius de
biodiversitat i vinculat al concepte de construcció de vials.
5. Direcció d’obra.
Actuacions silvícoles de millora amb objectius ambientals
1. Actuacions silvícoles de millora i adaptació al canvi climàtic.
• Aclarida de plançoneda
• Selecció de tanys
• Aclarides de millora
• Tallades selectives

• Podes
• Actuacions vinculades a les anteriors
• Estassades
• Podes baixes
• Tractament de les restes.
2. Actuacions silvícoles per a la millora de la resiliència estructural de les masses
forestals desestructurades per pertorbació.
• Aclarides de millora
• Aclarida de plançoneda
• Selecció de tanys
• Estassades associades a les actuacions silvícoles descrites
• Eliminació o trituració de les restes
• Podes de formació
• Plantacions d’enriquiment, acompanyament o de suport.
3. Actuacions de millora i regeneració de les sureres.
• Tallades selectives (tallada d’altres espècies o de peus de suro, com a mínim
una cinquena part dels arbres)
• Estassades associades a les actuacions silvícoles descrites
• Podes fins a 2-3 metres
• Despelegrinatge del suro, pela de suro cremat de fa més de 7 anys
• Eliminació o trituració de les restes
• Plantacions d’enriquiment
• Estassades associades a la lleva del suro i com a pràctica sanitària de
protecció contra l’escaldat. Mínim 5 metres al voltant del peu de suro.
4. Direcció d’obra

Actuacions silvopastorals
1. Actuacions silvopastorals.
2. Direcció d’obra.

L’import màxim total que es podrà atorgar a una mateixa persona beneficiària és de 65.000,00 € per a la totalitat de l’expedient.
No es podran sol·licitar per persona beneficiària més de 72.222,22 € per a la secció d’actuacions silvícoles de millora o 76.470,58 € per a la totalitat de l’expedient. Quan l’import proposat per atorgar en una sol·licitud/expedient sigui inferior a 1.500,00 € no es tramitarà.

Per més informació:

https://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/23847-ajut-a-la-millora-de-la-xarxa-viaria-actuacions-silvicoles-i-sistemes-agroforestals