BENEFICIARIS:
• Persones físiques o jurídiques titulars de terrenys forestals privats i les seves
associacions.
TERMINIS:
a. Presentació de sol·licituds: FINS EL 22 DE JULIOL DE 2024, inclòs
b. Finalització dels treballs: fins al 30 de setembre de 2025, inclòs
c. Justificació: fins al 15 d’octubre inclòs
ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:
• Redacció i revisió de plans tècnics de gestió i millora forestals (PTGMF).
• Redacció i revisió de plans tècnics de gestió i millora forestals conjunts (PTGMFc).
• Redacció i revisió de plans simples de gestió forestal (PSGF).
L’import màxim total que es podrà atorgar a una mateixa persona beneficiària és de 50.000,00 € en una única sol·licitud, podent demanar més d’un IOF.
Quan l’import proposat per atorgar en una sol·licitud/expedient sigui inferior a 1.500,00 € no es tramitarà.
CRITERIS DE PRIORITZACIÓ
El procediment de concessió de la subvenció es farà en règim de concurrència competitiva, segons puntuació. Caldrà una puntuació mínima de 9,5 punts.
– 10 punts per la redacció d’una revisió i 5 addicionals per les revisions d’un IOF caducat o prorrogat.
– 9,5 punts per la redacció d’un nou IOF.
– Màx. 3 punts segons % superfície forestal ordenada dins de l’IOF inclosa en espai natural protegit o
protector.
– Màx. 2 punts segons % superfície forestal ordenada dins de l’IOF inclosa en llistat municipis amb limitacions naturals.
– 2 punts planificacions de més de 20 anys.

IMPORTS MÀXIMS UNITARIS:
– Redacció i revisió dels plans tècnics de gestió i millora forestals (PTGMF) fins a les 30 ha 1.500 €
– Redacció i revisió dels plans simples de gestió forestal (PSGF) fins a 5 ha 700 €
– Redacció i revisió dels plans simples de gestió forestal (PSGF) a partir de 5 ha i fins a les 10 ha 1.000 €

A partir de 30 hectàrees per als casos dels PTGMF i de les 10 ha dels PSGF, els imports anteriors més els següents:
– Per a les zones en què es realitzi inventari forestal descriptiu → 5,60 euros/ha.
– Per a les zones en què es realitzi inventari forestal pericial → 19,00 euros/ha.
– Per a les zones en què es realitzi inventari forestal dasomètric → 30,00 euros/ha.
En el cas dels plans tècnics de gestió i millora forestals conjunts (PTGMFc):
– Per a les zones no arbrades → 6,70 euros/ha.
– Per a les zones arbrades → 10,10 euros/ha.
Segons la complexitat forestal i l’estructura de la propietat, a l’import anterior es pot sumar els següents:
– Per a aquelles zones amb alta complexitat de tipologies forestals → 3,35 euros/ha. (Quan hi hagi més de cinc tipologies forestals en l’àmbit ordenat)
– Per a aquelles zones amb alta complexitat d’estructura de la propietat → 2,25 euros/ha. (Quan la mitjana de la finca per propietari sigui inferior a 25 hectàrees)
En cap cas, l’import per hectàrea planificada no pot superar l’import màxim establert per al mateix concepte per qualsevol instrument d’ordenació forestal.
PERCENTATGES D’ATORGAMENT SOMBRE L’IMPORT MÀXIM SUBVENCIONABLE
– 80 % per als IOF inclosos en espais protegits o declarats protectors.
– 75 % resta de casos.

Per més informació:

https://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/23850-Ajuts-a-la-redaccio-i-revisio-dels-instruments-dordenacio-forestal-en-finques-de-titularitat-privada