Perfil del contractant

ANUNCI DE CONTRACTACIÓ DE TREBALLS FORESTALS A L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS SERRALADA PRELITORAL DEL PENEDÈS 2020

L’Associació de Propietaris Forestals Serralada Prelitoral del Penedès, en el marc del programa anual d’actuacions 2020 que desenvolupa en col·laboració amb els ajuntaments i la Diputació de Barcelona, fa pública la següent convocatòria per a la contractació de treballs forestals, amb la següent documentació:

Les condicions per participar i enviar les ofertes, models i terminis estan incloses en el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques particulars.

La data límit per a la presentació de les ofertes és de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci (19 de juny de 2020 a les 24:00 hores) i s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic info@apfpenedes.cat

ACTA OBERTURA OFERTES CONTRACTACIÓ DE TREBALLS FORESTALS A L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS SERRALADA PRELITORAL DEL PENEDÈS 2020

En data de 1 de juliol de 2020, L’Associació de Propietaris Forestals Serralada Prelitoral del Penedès ha procedit a la obertura de les ofertes rebudes en el procediment de licitació dels treballs forestals en el marc de programa anual d’actuacions 2020 que desenvolupa en col·laboració amb els ajuntaments i la Diputació de Barcelona fa pública la següent convocatòria per a la contractació de treballs forestals.

Podeu consultar els resultats i l’acta completa en el següent document: