Durant el 2020 l’Associació ha actuat en 120,24 ha forestals amb una inversió total de 182.450,26€ que s’han finançat amb la subvenció rebuda per la Diputació de Barcelona. Aquestes actuacions s’han dut a terme en una finca del municipi de Font-rubí, tres de Pontons i una de Mediona.

La inversió total realitzada per l’APF durant el 2020 ha estat de 194.552,98 €, dels quals 182.450,26€ han anat destinats a treballs foresals i 12.102,72€ a despeses de funcionament de l’Associació.

Les actuacions forestals han consistit  en aclarides de plançoneda, aclarides de millora en boscos de pi blanc i eliminació de restes a la vora dels camins principals. Aquestes actuacions han servit per modificar l’estructura dels boscos situats en àrees de gestió prioritària fent-los menys perillosos en cas d’incendis forestals al disminuir-ne la càrrega de combustible i també s’ha trencat la continuïtat vertical del combustible per així evitar focs de capçades que en dificulten l’extinció.