L’Associació de propietaris forestals Serralada Prelitora del Penedès, durant l’any 2022 va executar la totalitat de la subvenció rebuda per part de la Diputació de Barcelona, enmarcada dins del Programa anual 2022.

Les actuacions realitzades van ser:

Municipi Finca Tractament Superfície executada (ha) Aportació

Diba (€)

Aportació APF (€) Aportació altres admin.(€) Inversió total (€)
Pontons Masia Sant Joan Aclarida de plançoneda en AFG 22,92 30.836,78 0,00 0,00 30.836,78
Font-Rubí Montrubí Aclarida de plançoneda i aclarida de millora en AFG i IUF 30,27 29.781,11 9.106,40 0 38.887,51
Font-rubí Cal Via Aclarida de plançoneda en AFG i IUF 19,49 23.746,25 0,00 0,00 23.746,25
Font-rubí Can Romeu Aclarida de millora en AFG i IUF 23,35 22.657,24 3.775,15 0,00 26.432,39
Castellví de la Marca Can Bolet Aclarida de plançoneda en AFG 37,23 42.165,42 0,00 0,00 42.165,42
Mediona Santa Margarida Aclarida de millora i tallada de producte no comercial en IUF 5,76 5.813,20 0,00 0,00 5.813,20
Impostos 0,00 12.648,12 0,00 12.648,12
Serveis assessoria + serveis de divulgació 0,00 2.142,02 0,00 2.142,02
Serveis enginyeria (redacció PTGMFc Torrelles de Foix i Pontons) 0,00 9.574,89 24.983,04 34.557,93
TOTAL ACTUACIONS SILVÍCOLES 139,02 155.000 37246,58 24983,04 217.229,62

Amb aquestes actuacions s’han obtingut 14694,41 €, que es reinvertiran en d’altres actuacions i serviran per fer front a les despeses de l’Associació de l’any 2023.