Durant el 2021 l’Associació de Propietaris Forestals ha actuat en 136,10 ha forestals amb una inversió total de 194.648,04 €, dels quals 180.000€ han estat finançats amb la subvenció rebuda per la Diputació de Barcelona. Aquestes actuacions s’han dut a terme en 9 finques dels municipis de Mediona, Font-rubí, Pontons i Castellví de la Marca.

La inversió total realitzada durant el 2021, 194.648,04 € han anat destinats a treballs forestals i 2.115,87 € a despeses de funcionament de l’Associació.

Les actuacions forestals han consistit  en aclarides de millora i estassades de matollar i aclarides de plançoneda. Amb aquestes actuacions s’ha modificat l’estructura dels boscos situats en àrees de gestió prioritària fent-los menys perillosos en cas d’incendis forestals al disminuir-ne la càrrega de combustible i trencar la continuïtat vertical del combustible per així evitar focs de capçades que en dificulten l’extinció.